Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználók!

A Hibrid kézbesítési és konverziós rendszerben Hivatali Kapuról történő küldeményletöltés rendszerkarbantartás miatt 2019.07.22 05:00 és 18:00 óra között szünetel.

A karbantartás a küldemények előállítási határidejét nem veszélyezteti, a Hivatali Kapura beérkezett küldemények a karbantartás után kerülnek letöltésre, ennek eredményeként a befogadási igazolások később kerülnek kiállításra.

A karbantartás az Igénybevevők részéről nem igényel semmilyen módosítást a beküldésben.

Üdvözlettel:

Magyar Posta Zrt.

MORZSÁK

TARTALOM:MELLÉKLETEK

Létrehozva: 2004. május 26.
Módosítás: 2006. augusztus 31.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AKKREDITÁLT SZOLGÁLTATÁSRA
A Kopint-Datorg Zrt. (székhelye: 1081 Budapest, Csokonai u. 3., cégjegyzékszáma: 01-10-041633, képviseli a Tartalommenedzsment Divízió igazgatója, továbbiakban: Szolgáltató) és a ((közszolgáltató)) annak érdekében, hogy az állampolgárok az interneten
rendszeres kapcsolatba kerülhessenek a közszolgáltatást ellátó intézményekkel és szervekkel,
hogy kérdéseikre és javaslataikra az erre legilletékesebbektől kaphassanak közvetlen választ,
együttműködési megállapodást köt az alábbiak szerint:
A ((közszolgáltató)) jelen megállapodás mellékleteként akkreditációs űrlapot tölt ki, amelyben megjelöli azon személyek nevét és beosztását, akik a nevében szakterületüknek megfelelően nyilatkozhatnak a Kormányzati Portál Fórumán (továbbiakban: Fórum), és akiktől a Fórum tagjai kérdezhetnek, és akiken keresztül javaslatokat fogalmazhatnak meg a ((közszolgáltató)) számára. A ((közszolgáltató)) azt is meghatározza, hogy - max. 40 karakter terjedelemben - a nevében megfogalmazott hozzászólásokban az egyes szakterületeknek megfelelően milyen szöveg kerüljön a fejlécbe.
A Szolgáltató a ((közszolgáltató))-t (továbbiakban: Akkreditált Szolgáltató) szolgáltatóként akkreditálja a Kormányzati Portálon.
Az Akkreditált Szolgáltató egyetértőleg tudomásul veszi a Fórum Párbeszédszabályzatát, az abból fakadó kötelezettségek teljesítését vállalja.
Az Akkreditált Szolgáltató honlapján térítésmentesen, saját grafikai környezetében megjelenítheti a Kormányzati Portál Párbeszéd szekciójának azon fórumait, amelyeket kommunikációs céljaira fel kíván használni, ennek technikai feltételeit - szintén térítésmentesen - a Szolgáltató biztosítja.
Ha az Akkreditált Szolgáltató a Fórum valamely részletét saját portálján megjeleníti, akkor felhívja a figyelmet arra, hogy a Fórum felhasználóinak regisztrációját és működésének moderálását a Szolgáltató végzi.
A megállapodás határozatlan időre szól, a két fél bármelyike - nyilvánosságra hozható indoklással - bármikor felmondhatja 30 napos felmondási határidővel. Az Akkreditált Szolgáltató a felmondási idő alatt beérkező megkeresésekre a felmondási idő leteltére tekintet nélkül köteles válaszolni.
Az Akkreditált Szolgáltató kijelenti, hogy az együttműködés során az adatvédelmi szabályozást ismerve, annak rendelkezéseit betartva jár el, egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy a megállapodás bármely okból történő megszűnése esetén haladéktalanul eljár a kezelésében levő, a jelen megállapodás alapján általa kezelt személyes adatok törlése érdekében.
Az Akkreditált Szolgáltató tudomásul veszi, hogy az előző bekezdés megsértéséből eredő jogkövetkezmények (beleértve a kárfelelősséget is) kizárólag őt terhelik.
Jelen megállapodást a Felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Dátum
Divízióigazgató
Kopint-Datorg Zrt.
Tartalommenedzsment Divízió
illetékes vezető
((közszolgáltató))
-------------------------------------
KÖZSZOLGÁLATI AKKREDITÁCIÓ A KORMÁNYZATI PORTÁLRA
(a portál Párbeszédszabályzata alapján,
a közszolgáltatóval kötött Együttműködési Megállapodás mellékleteként)
A közszolgáltatás megnevezése:
.........................................................................
A közszolgáltató (hivatal, intézmény, szervezet, részleg) elnevezése:
.........................................................................
A közszolgáltatás közigazgatási jogforrása és ismertetése:
.........................................................................
A közszolgáltató levelezési címe:
.........................................................................
A közszolgáltató e-mail címe:
.........................................................................
A közszolgáltató nevében a Kormányzati Portál Párbeszéd fórumában nyilatkozó személyek neve és beosztása, valamint az a - max. 40 karakteres - szöveg, amit a közszolgáltató a hozzászólás fejlécében meg kíván jeleníteni:
NÉV(1):
BEOSZTÁS(1):
FEJLÉCBEN LEGYEN(1):
NÉV(2):
BEOSZTÁS(2):
FEJLÉCBEN LEGYEN(2):
NÉV(3):
BEOSZTÁS(3):
FEJLÉCBEN LEGYEN(3):
Ha a közszolgáltató a kormányzati portál Párbeszéd fórumának valamely részletét saját portálján megjeleníti, akkor felhívja a figyelmet arra, hogy a fórum felhasználóinak regisztrációját és működésének moderálását a Kormányzati Portál végzi.
A nyilatkozó személyek adataiban történt változásokat a közszolgáltató rögzíti, és erről értesíti a Kormányzati Portált.
Dátum
A közszolgáltató vezetőjének aláírása
Ugrás vissza Ugrás vissza...