Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:2. Adatvédelem

Létrehozva: 2008. október 2.
Módosítás: 2010. február 17.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

2.1. A Központi Rendszer adatkezelője a felhasználók tájékoztatása érdekében a kormányzati portálon részletes, a felhasználók személyes adatainak kezelésére vonatkozó Adatvédelmi nyilatkozatot készít és tesz elérhetővé, amely irányadó jelen szabályzat alkalmazásában is.

2.2. A fórumhasználathoz kapcsolódó személyes adatok kezelője a Kopint-Datorg Zrt.

2.2.1. A fórumon az adatkezelés célja az aktív fórumhasználók 1.10. pontban részletezett fórumjogosultságainak biztosítása.
2.2.2. Az adatkezelés ideje megegyezik az aktív fórumhasználó hozzászólásainak megjelenési idejével.
2.2.3. A kezelt adatok:
  • az aktív fórumhasználó természetes nevéből képzett, a hozzászólások fejlécében megjelenő név;
  • az ügyfélkapu-regisztrációkor megadott - későbbi változtatás esetén megváltoztatott - e-mail cím;
  • az aktív fórumhasználó hozzászólásai;
  • az aktív fórumhasználó adott és kapott pontjai - ezek száma folyamatosan változik.

Az ügyfélkapu törlése nyomán a fórumozó az e-mail címe automatikusan törlődik. A többi adat – mint publikált tartalom – a rendszerben megmarad, ezek azonban a portál üzemeltetője számára nem teszik lehetővé a felhasználó egyértelmű azonosítását. A felhasználó azonosíthatósága a név gyakoriságától és a hozzászólások tartalmától függhet – erre a közszereplést vállaló hozzászólónak (a 2.4.2. pontban leírtaknak megfelelően) figyelemmel kell lennie. A fórumozó új ügyfélkapu regisztrálásával teheti egyértelműen azonosíthatóvá magát a portál üzemeltetője számára.

2.3. A portál üzemeltetője saját felelősségi körén belül minden megtesz, hogy a fórumhasználó magánszemélyek személyes adatainak védelme érdekében az adatokat kizárólag jogszerűen kezelje.

2.4. Az aktív fórumhasználó önmagáról közölt adatai:

2.4.1. Az aktív fórumhasználók a fórumon - az 1.4. pontban jelzett korlátozással - csak saját nevük alatt tehetnek közzé hozzászólásokat. Az így közzétett hozzászólások a hozzászólók nevével együtt, korlátozás nélkül bárki számára megismerhetővé válnak.
2.4.2. A hozzászólás közzététele - eredményét tekintve - bárki által megismerhető tevékenység, közszereplés. A hozzászóló közzététellel felhatalmazást ad arra, hogy a fórumon az általa közzétett személyes adatait mások kezeljék (rögzítsék, használják, újra nyilvánosságra hozzák stb.). A hozzászólásokban közöltek alapján a hozzászóló személyét érintő - nem feltétlenül valós - következtetéseket vonhatnak le mások. E következtetéseknek, véleményeknek mások - a rágalmazás és a becsületsértés szintjét el nem érve - ugyancsak nyilvánosan hangot adhatnak, és a fórumozónak tűrnie kell a közszerepléséhez kötődő kritikát.
2.4.3. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény 3. § (5) bekezdésében meghatározott vélelem szerint az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni a közszereplésekor általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatokkal kapcsolatban – ez a hozzászóló által önmagáról közétett adatok további kezelésének jogalapja. Mivel hozzászólás közlése a fórumon közszereplés, ezért a portál üzemeltetője a közzétett és a szabályzattal nem ellentétes hozzászólásokat
2.4.3.1. korlátlan ideig nyilvánosan hozzáférhetővé teheti;
2.4.3.2. sem az érintett esetleges kérelmére, sem a fórum aktív felhasználója adatainak saját kérésére történő törlésekor nem köteles eltávolítani, anonimizálni vagy törölni, hasonlóképpen a nyomtatott sajtóban megjelent olvasói levélhez.
2.4.3.3. A portál üzemeltetője adatvédelmi okból csak akkor köteles hozzászólás szövegét törölni, ha hitelt érdemlően igazolódik, hogy valakinek az adatait jogellenes módon közölték a fórumon, vagy ha jogsérelem nyilvánvaló veszélye áll fenn.

2.5. A hozzászóló által másokról közölt ismeretek:

2.5.1. Hozzászólásban a hozzászóló személyétől különböző személy adatait csak akkor szabad közölni, ha az érintett ehhez hozzájárult, vagy az érintett tevékenysége, illetve az adat jellege miatt ezt törvény engedi meg. A hozzászóló mások személyes adatainak jogellenes közléséért - függetlenül a közlés igazságtartalmától - felelősséggel tartozik.
2.5.2. A felelősség mértéke nagyobb a következő különleges adatok jogellenes közlése esetén:
2.5.2.1. faji eredet,
2.5.2.2. nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozás,
2.5.2.3. politikai vélemény vagy pártállás,
2.5.2.4. vallásos vagy más világnézeti meggyőződés,
2.5.2.5. érdek-képviseleti szervezeti tagság,
2.5.2.6. egészségi állapot,
2.5.2.7. kóros szenvedély,
2.5.2.8. szexuális életre vonatkozó ismeretek, valamint
2.5.2.9. a bűnügyi személyes adatok.
2.5.3. Különösen akkor jogszerű más személy adatainak közzététele, ha
2.5.3.1. a személy a rá vonatkozó ismeret nyilvánosságra hozatalához - különleges adat esetében írásban - előzetesen hozzájárult;
2.5.3.2. közhatalmat gyakorló személy közhatalmi tevékenységével összefüggő adatainak közzétételéről van szó;
2.5.3.3. közszerepléssel összefüggő adatok nyilvános közlése valósul meg, ideértve más fórumozónak a saját maga által a fórumon korábban közzétett adatait és az azokból levont következtetéseket is;
2.5.3.4. törvény közérdekből nyilvános adatnak minősítette az adatot, ezzel bárki által szabadon megismerhetővé és terjeszthetővé tette.

2.6. A hozzászóló a 2.5. pont alpontjaiban foglaltak alapján közzétett ismeretekkel sem sértheti mások becsületét, jó hírnevét - azokért felelősséggel tartozik, állításainak igazságtartalmától függetlenül.

2.7. Az a levél, amelyet az üzemeltető a saját postai címéről (1081, Budapest, Csokonai u. 3.) vagy a "@magyarorszag.hu" domain névről az alábbi, hivatalos üzemeltetői azonosítójú e-mail címeiről küld, nem minősül magánlevélnek akkor, ha a levél tartalmának valamely részét a címzett nyilvánosságra hozza:

"adatvedelem"
"info"
"moderator"
"ugyfelkapu"
"ugyfelszolgalat".
Ugrás vissza Ugrás vissza...