Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:2. Adatvédelmi szabályok

Létrehozva: 2013. március 23.
Módosítás: 2013. március 23.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

2.1. A fórumhasználathoz kapcsolódó személyes adatok kezelője a fórum működtetője.

2.2. A fórumon megfogalmazott hozzászólások a nyilvánosságnak szánt közérdekű közlések, amelyeket a kormányzati portál fórumának működtetője, mint közfeladatot ellátó szervezet kezel. A fórumon történő hozzászólás közszereplésnek minősül.

2.2.1. A fórumon az adatkezelés jogalapja

a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény – továbbiakban: Avtv. - 3. § (1) a), valamint (5) pontja szerint az adatközlők önkéntes hozzájárulása,

a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény – továbbiakban: Ltv. - szerint a közfeladatot ellátó szerv közirattal kapcsolatos megőrzési kötelezettsége (5. § (1), illetve a köziratra vonatkozóan a 3. § d) pont)

a 2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól, 4. § (3)

az elektronikus közszolgáltatásról és annak igénybevételéről szóló 225/2009. (X. 14.) Korm. rendelet panaszok, bejelentések kezeléséről szóló 10. §-a

2.2.2. Az adatkezelés célja annak biztosítása, hogy a fórumozó közszereplés formájában nyilvánosságra hozhassa hozzászólását.

2.2.3. Az adatkezelés ideje a regisztrált fórumhasználó hozzászólásának időpontjától számított 10 év.

2.2.4. A kezelt adatok:

• az egyéni regisztrált fórumhasználó viselt nevéből képzett, a hozzászólások fejlécében megjelenő név;
• az ügyfélkapu-regisztrációkor megadott – a későbbiek során, változtatás esetén, az ügyfélkaputól átvett - e-mail cím;
• a fórumhasználó hozzászólásai;
• a fórumhasználó pontadásainak száma, valamint hozzászólásaira kapott pozitív és negatív pontok összpontszáma

2.2.4.1. Az ügyfélkapu törlésekor a fórumozó e-mail címe automatikusan törlődik a fórum-nyilvántartásból is. A többi adat – mint publikált tartalom – a rendszerben megmarad, ezek azonban a portál üzemeltetője számára nem teszik lehetővé a felhasználó egyértelmű azonosítását. A felhasználó azonosíthatósága a név gyakoriságától és a hozzászólások tartalmától függhet – erre a közszereplést vállaló hozzászólónak (a 2.4.2. pontban leírtaknak megfelelően) figyelemmel kell lennie. A fórumozó új ügyfélkapu regisztrálásával teheti egyértelműen ismét azonosíthatóvá magát a portál üzemeltetője számára.

2.2.4.2. A fórum működtetője a 2.2.4. pontban felsorolt adatokon túl nem kezel egyéb adatokat az egyéni felhasználóról.

2.3. A fórum működtetője saját felelősségi körén belül minden megtesz, hogy a fórumhasználó személyek személyes adatainak védelme érdekében az adatokat kizárólag jogszerűen kezelje.

2.4. A fórumhasználó önmagáról közölt adatai:

2.4.1. A fórumhasználók a fórumon - az 1.4. pontban leírt kiegészítéssel - csak saját nevük alatt tehetnek közzé hozzászólásokat. Az így közzétett hozzászólások a hozzászólók nevével együtt bárki számára megismerhetővé válnak.

2.4.2. A hozzászólás bárki által megismerhető tevékenység, közszereplés. A hozzászóló a közzététellel felhatalmazást ad arra, hogy a fórumon az általa közzétett személyes adatait mások kezeljék (rögzítsék, használják, újra nyilvánosságra hozzák stb.). A hozzászólásokban közöltek alapján a hozzászóló személyét érintő - nem feltétlenül valós - következtetéseket vonhatnak le mások. E következtetéseknek, véleményeknek mások – hamis tényállítás nélkül, valamint a rágalmazás és a becsületsértés szintjét el nem érve - ugyancsak nyilvánosan hangot adhatnak. A fórumozónak a közszerepléséhez kötődő, ésszerűen megindokolt kritikát tűrnie kell még akkor is, ha az stílusában túlzó, felfokozott érzelmeket tükröz.

2.4.3. Az Avtv. 3. § (5) bekezdésében meghatározott vélelem szerint az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni a közszereplésekor általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatokkal kapcsolatban – ez a hozzászóló által önmagáról közétett adatok további kezelésének jogalapja.

Mivel hozzászólás közlése a fórumon közszereplés, ezért a portál üzemeltetője a közzétett és a szabályzattal nem ellentétes hozzászólásokat

2.4.3.1. az adatkezelés ideje alatt nyilvánosan hozzáférhetővé teheti;

2.4.3.2. sem az érintett esetleges kérelmére, sem az egyéni regisztrált felhasználó adatainak saját kérésére történő törlésekor nem köteles eltávolítani, anonimizálni vagy törölni, hasonlóképpen a nyomtatott sajtóban megjelent olvasói levélhez.

2.4.3.3. A portál üzemeltetője az érintett kérelmére csak akkor törli a hozzászólás szövegét, ha hitelt érdemlően igazolódik, hogy valakinek az adatait jogellenes módon közölték a fórumon, vagy különleges adat jogellenes nyilvánosságra hozatala történt, vagy jogszabályban meghatározott egyéb okból.

2.5. A hozzászóló által másokról közölt ismeretek:

2.5.1. A hozzászóló mások adatainak jogellenes közléséért - függetlenül a közlés igazságtartalmától - felelősséggel tartozik.

2.5.2. A különleges adatok a következők különösen:

• faji eredet,
• nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozás,
• politikai vélemény vagy pártállás,
• vallásos vagy más világnézeti meggyőződés,
• érdek-képviseleti szervezeti tagság,
• egészségi állapot,
• kóros szenvedély,
• szexuális életre vonatkozó ismeretek, valamint
• A bűnügyi személyes adatok.

2.6. Az a levél, amelyet a fórum működtetője a saját postai címéről, vagy a "@magyarorszag.hu" domain névről az alábbi azonosítójú e-mail címeiről küld, nem minősül magánlevélnek:

"adatvedelem"
"info"
"moderator"
"ugyfelkapu"
"ugyfelszolgalat".

Ugrás vissza Ugrás vissza...