Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:3. A moderálás elvei

Létrehozva: 2013. március 23.
Módosítás: 2013. március 23.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

PiktogramCímkék

?

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Az Alkotmánybíróság 18/2000 (VI. 6.) AB határozata:

„...a minél szélesebb tájékozottságra épülő egyéni véleményalkotás lehetősége az, ami alkotmányos védelmet élvez. Az Alkotmány a szabad kommunikációt – az egyéni magatartást és a társadalmi folyamatot – biztosítja. Ebben a processzusban helye van minden véleménynek, jónak és károsnak, kellemesnek és sértőnek egyaránt – különösen azért, mert maga a vélemény minősítése is e folyamat terméke.”A 2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól, 4. § (3):

„...A sajtószabadság gyakorlása nem valósíthat meg bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást, nem sértheti a közerkölcsöt, valamint nem járhat mások személyhez fűződő jogainak sérelmével.”
3.1. A moderátorokat a fórum működtetője jelöli ki abból a célból, hogy a fórum működése áttekinthető, a szabályzatnak megfelelő legyen, valamint, hogy munkájukkal elősegítsék az aktív hozzászólók körének folyamatos bővülését.

3.1.1. A moderátorok tevékenységéért a fórum működtetője felel.

3.1.2. Ha egy felhasználó által közzétett információ bárkinek a jogát vagy jogos érdekeit sérti, a moderátoroknak gondoskodnia kell az információ eltávolításáról.

3.2. A moderátorok

3.2.1. a fórum áttekinthetőségének biztosítása céljából rovatokat és főrovatokat nyithatnak, témákat áthelyezhetnek rovatok között, összevonhatnak, átnevezhetnek,

3.2.2. bizonyos témákban felfüggeszthetik az értékelési jogosultságot, ha a hozzászólások jellege az értékelést nem teszi lehetővé;

3.2.3. figyelmeztetés után hozzászólásokat törölhetnek a 3.7. pontban részletezett indokok alapján

3.2.4. témaidegenség miatt hozzászólásokat helyezhetnek át

• témarombolás, személyeskedés miatt, vagy
• abból a célból, hogy a fórum működtetéséről és moderálásáról szóló javaslatok külön rovatban szerepeljenek,

3.2.5. fórumhasználók fórumjogosultságait határozott időtartamra felfüggeszthetik a 3.8. pontban részletezett módon.

3.3. A moderátorok nem a hozzászólások megjelenítéséről, hanem a törlésről döntenek: azt vizsgálják, hogy valamely, már megjelent hozzászólás egésze a szabályzattal indokolhatóan törölhető-e, és ennek megfelelően járnak el. Törlés indoklása céljából a hozzászólás tartalmán túl nem vizsgálják a hozzászólás igazságtartalmát, vagy azt, hogy a hozzászólásnak csak valamely részlete ellentétes-e a szabályoknak.

3.4. A moderátorok döntéseiket a nyilvánosság előtt a Moderációs naplóban tárgyszerűen közlik és indokolják a 3.5. pontban részletezett módon.

3.5. A hozzászólás törléséről szóló döntésnek és az indokolásnak tartalmaznia kell a törölt hozzászólás szerzőjének nevét, a hozzászólás helyét és időpontját, valamint az utalást a szabályzat törlést megalapozó pontjára. Hozzászólás tartalmi okok miatti törlésekor a moderátornak - a 3.7.1.19. pontban jelölt esetet kivéve - a hozzászólót figyelmeztetnie kell a szabályzat betartására. A moderátori döntésben, ha az adatvédelmi szempontból lehetséges, idézni kell a törlésre okot adó szövegrészt, adatvédelmi akadályok esetén pedig utalni kell a törlésre okot adó szövegrész tartalmára.

3.6. A rendszer a hozzászólás törlésekor automatikusan továbbítja a törölt hozzászólást a felhasználónak az ügyfélkapus email-címére.

3.7. A moderátorok tartalmi, vagy technikai okok miatt, saját belátásuk szerint, vagy bármely hozzászóló nyilvános javaslata alapján törölhetnek hozzászólásokat.

3.7.1. Tartalmi okok miatt törölhetők azok a hozzászólások, amelyek

3.7.1.1. vélhetően jogszabályt sértenek,

3.7.1.2. a 2. pontban részletezett adatvédelmi elveket sértik,

3.7.1.3. jogsértésre történő felhívást vagy arra való ajánlkozást, vállalkozást tartalmaznak;

3.7.1.4. obszcén tartalmúak

3.7.1.5. vulgáris szavakat tartalmaznak

3.7.1.6. félelemkeltő stílusúak

3.7.1.7. közösség elleni izgatásnak minősülnek a magyar nemzet, vagy valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoport vagy a lakosság egyes csoportjai elleni gyűlöletre uszítással,

3.7.1.8. valamely nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoporthoz vagy a lakosság egyes csoportjaihoz tartozása, vagy vélt tartozása miatt súlyosan sértenek, illetőleg fenyegetéssel azt a törekvést fejezik ki, hogy a sértettek valamit tegyenek, ne tegyenek vagy eltűrjenek.

3.7.1.9. személyiségi jogokat sértenek;

3.7.1.10. a természeti, történelmi, tudományos, kulturális értékek megbecsülését, súlyosan sértik

3.7.1.11. bármely világnézeti, vallási meggyőződést súlyosan sértik;

3.7.1.12. a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően, tudatosan vagy fórumromboló módon akadályozzák vagy zavarják;

3.7.1.13. bárki konkrét magánszemély közszerepléstől független magánéletét sértik, különös tekintettel a 2.5.2. pontban felsorolt különleges adatok nyilvánosságra hozatalára

3.7.1.14. szellemi, szakmai vagy egyéb képességeit súlyosan sértő módon minősítik;

3.7.1.15. a fórumban törölt hozzászólások tartalmának terjesztésére irányulnak, akár részben is;

3.7.1.16. idézetként a szabályzatban rögzített elveket sértő tartalmak terjesztésére irányulnak; vagy - a moderálás időpontjában - ilyen internetes oldalra mutató hivatkozást tartalmaznak;

3.7.1.17. személyes adatot tartalmaznak valakiről, ha az érintett sérelmezi ennek nyilvánosságra hozatalát;

3.7.1.18. kereskedelmi jellegű, pénzforgalomhoz kötött szolgáltatás vagy áru vásárlását reklámozzák.

3.7.1.19. A 3.7.1.15. pontban jelölt esetben a hozzászóló csak akkor figyelmeztethető, ha az eredetileg törölt hozzászólás tartalmát terjesztő újabb hozzászólás időpontja későbbi, mint az eredeti törlést bejelentő nyilvános moderátori bejelentés.

3.7.2. Technikai okok miatt törölhető az a hozzászólás, amely

3.7.2.1. duplázott,

3.7.2.2. a hozzászóló által idejekorán – legközelebbi hozzászólását megelőzően -, nyilvánosan töredékké minősített,

3.7.2.3. magyar fordítás nélküli idegen nyelvű tartalommal akadályozza a fórumműködetés bevezetőben megjelölt céljainak teljesítését.

3.8. Hozzászóló jogosultságainak felfüggesztése

3.8.1. Hozzászólónak a 1.6. pontban meghatározott jogosultságait csak a szabályzat megsértése miatt lehet felfüggeszteni, miután a moderátor meggyőződött a szabályzatsértés tudatosságáról

3.8.1.1. vagy nyíltan vállalt szabályzatsértés,

3.8.1.2. vagy három hónapon belül ismételt figyelmeztetést legfeljebb három hónappal követő újbóli szabályzatsértés esetén.

3.8.2. A szabályzat megsértése miatt a fórumjogosultság előbb három napra, majd egy hétre, ezt követően minden jogosultságmegvonáskor egy héttel hosszabb időtartamra függeszthető fel. Abban az esetben, ha a moderátorok a hozzászóló jogosultságát az előző felfüggesztési időtartam végétől számított három hónapig nem függesztik fel, a fórumjogosultság ismételten előbb három napra, majd egy hétre, majd hetenként egy-egy héttel hosszabb időtartamra függeszthető fel.

3.8.3. A fórumjogosultság felfüggesztése nem jelenti az ügyfélkapu-használat törlését vagy felfüggesztését.

3.9. A moderátorok nem kötelesek összevonni témát 3 hónapnál régebbi témával.

3.10. A moderátorok felülbírálhatják saját döntéseiket.

3.11. A fórum nyilvánossága előtt (a "Kérdések, megjegyzések, javaslatok a moderátoroknak" című témában), a szabályzat megfelelő pontjára alapozott indoklással bármely hozzászóló javaslatot tehet hozzászólás törlésére a moderátornál, továbbá hozzászólás törléséről szóló moderátori döntés felülbírálatára a moderátorok közösségénél a moderátori döntést követő 7 munkanapon belül.

3.12. A moderátorok és a működtető kizárólag a fórumon indokolja döntéseit, értelmezi a szabályzatot, értékeli a moderátori tevékenységet. Az ilyen témájú megkeresésekre csak nyilvánosan válaszol.

3.12. Azok a fórumhasználók, akik a moderátori tevékenységgel vagy a működtetéssel kapcsolatban a nyilvánosságtól elzártan kérdést, megjegyzést vagy javaslatot fogalmaznak meg, a levél, üzenet vagy más kommunikációs forma használatával hozzájárulnak ahhoz, hogy az így közölteket a moderátorok vagy a működtető - döntés vagy válasz indokolásának céljából részben vagy egészben - nyilvánosságra hozzák, kivéve ha az adatvédelmi szabályokat sértene.

3.13. A moderátoroknak e feladatkörükben értékelési, személyes vélemény-nyilvánítási joguk nincs, kizárólag a jogszabályoknak és e szabályzatnak való megfelelést vizsgálhatják, értelmezhetik, magyarázhatják.

Ugrás vissza Ugrás vissza...